Mar­ke­ting szep­tany czyli ina­czej buzz mar­ke­ting lub WoMM opiera się na dys­ku­sji i prze­ka­zy­wa­niu infor­ma­cji dalej. Wdrażając mar­ke­ting szep­tany można wiele zyskać, zwłasz­cza jeśli dzia­łasz w branży e-com­merce. Jest to taki rodzaj mar­ke­tingu, który w prze­ci­wień­stwie do reklam np. w wyszu­ki­warce nie nakła­nia użyt­kow­nika w spo­sób bez­po­średni do kupna. 

Mar­ke­ting szep­tany plus e-com­merce- połą­cze­nie ide­alne?

Celem buzz mar­ke­tingu jest wywo­ła­nie szumu wokół danego pro­duktu czy firmy. Czę­sto powta­rzana w dys­ku­sji marka zapi­sze się w pamięci użyt­kow­ni­ków. Dzięki temu zbu­du­jesz także jej pozy­tywny wize­ru­nek. Reko­men­da­cje zna­jo­mych i opi­nie inter­nau­tów to dwa naj­bar­dziej zaufane źró­dła opi­nii o pro­duk­tach. Warto wyko­rzy­stać ten poten­cjał. Mar­ke­ting szep­tany to jeden z naj­mniej kosz­tow­nych spo­so­bów na wypro­mo­wa­nie marki. Jest on bar­dzo uni­wer­salny i można uży­wać go w zasa­dzie w każ­dej branży. 

Buzz mar­ke­ting bar­dzo dobrze buduje zaan­ga­żo­wa­nie spo­łeczne. Nie musisz ogra­ni­czać się do jed­nego kanału. Grupy na Face­bo­oku, fora inter­ne­towe czy blogi bran­żowe – wszyst­kie dzia­ła­nia możesz pro­wa­dzić jed­no­cze­śnie jed­nak należy je mode­ro­wać na bie­żąco. Warto zacząć od pod­sta­wo­wego zało­że­nia mar­ke­tingu czyli zapre­zen­to­wa­nia (lub wykre­owa­nia) pro­blemu na który Twoja firma ma roz­wią­za­nie. Dopiero póź­niej zadbać o to aby wszyst­kie zalety pro­duktu zostały odpowiednio przed­sta­wione. Nie należy zapo­mi­nać także o tym, że buzz mar­ke­ting, tak jak każde roz­wią­za­nie pro­mo­cyjne musi być etyczny. Sku­pia­nie się na wadach konkurentów czy podawa­nie nie­praw­dzi­wych infor­ma­cji na ich temat to nie są zacho­wa­nia, które przy­cią­gną klien­tów do Two­jej firmy. 

Mar­ke­ting szep­tany – czego nie robić?

Z bie­giem czasu Inter­nauci są coraz bar­dziej wyczu­leni na punk­cie wia­ry­god­no­ści i praw­dzi­wo­ści tre­ści w sieci. Aby Twój mar­ke­ting był jak naj­bar­dziej sku­teczny nie należy wychwa­lać Two­jej marki/pro­duktu od samego początku kampanii oraz nie­ustan­nie w jej trakcie. Najl­epsze będą tre­ści neu­tralne lub o lekko pozy­tywnym zabar­wie­niu. Muszą one wyglą­dać natu­ral­nie a nie cza­rujmy się– nagłe zachwa­la­nie jed­nego pro­duktu na wielu forach czy kilku kon­tach w social media nie jest zbyt naturalne i wia­ry­god­nie. Ważny jest też język – swobodny, niezbyt oficjalny. Naj­lep­sze będzie deli­katne wtrą­ce­nie na temat marki w cza­sie dys­ku­sji lub pojedynczy post raz na jakiś czas. To da lep­sze wyniki niż cią­głe zachęcanie do zakupu i przed­sta­wia­nie ofi­cjal­nych sta­ty­styk mówiących o wyższości Twojego produktu nad innymi. Jeśli wybie­rasz influ­en­cera, który ma wzbu­dzić buzz, wybierz takiego, który będzie spójny z wize­run­kiem Two­jej marki oraz będzie powią­zany z branżą w której działasz. Influ­en­cerka z branży beauty, która nagle zachwala na swoim instagramowym kon­cie akce­so­ria samo­cho­dowe nie będzie zbyt wia­ry­godna. 

Rodzaje buzz mar­ke­tingu

Mar­ke­ting szep­tany może przy­bie­rać różne formy, oto kilka naj­po­pu­lar­niej­szych rodza­jów, które mogą przy­dać Ci się w branży e-com­merce. 

 1. Casual mar­ke­ting – jest to rów­no­le­gła promocja zarówno pro­duktu/usługi jak i dzia­łań nie­zwią­za­nych z głów­nym celem pro­mo­cji np. pro­mo­wa­nie zdro­wego trybu życia przez orga­ni­zację kon­kursu insta­gra­mowego na pro­filu firmy cate­rin­go­wej. 
 2. Pro­duct seeding – udo­stęp­nie­nia pro­duk­tów lide­rom opi­nii, któ­rzy następnie przed­sta­wiają swoją opi­nię w sieci na swo­ich mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Dobór influ­en­ce­ró­w/blo­ge­ró­w/vlo­ge­rów nie może być przy­pad­kowy gdyż grupa doce­lowa kon­kret­nego lidera opi­nii powinna pokry­wać się z grupą doce­lową firmy. 
 3. Trend­set­ting – pro­mo­wa­nie mody na daną markę lub pro­dukt. Bazuje na budo­wa­niu chęci naśla­dow­nic­twa wśród spo­łe­czeń­stwa. Bar­dzo czę­sto wyko­rzy­stuje się w tym celu wize­runki zna­nych osób, mają­cych ugrun­to­waną i pozy­tywną opi­nię wśród spo­łe­czeń­stwa. 
 4. Cause mar­ke­ting – opiera się na wspie­ra­niu kwe­stii waż­nych spo­łecz­nie dla grup doce­lo­wych odbior­ców. Ma to na celu zbu­do­wa­nie auto­ry­tetu marki oraz pozy­ska­nie sym­pa­tii i zaufa­nia wśród odbior­ców. 
 5. Com­mu­nity mar­ke­ting – pro­mo­wa­nie pro­duktu lub marki odbywa się poprzez udzie­la­nie się na gru­pach, forach itp. związanych z konkretną branżą.

Nie­za­leż­nie od tego, który rodzaj buzz mar­ke­tingu wybie­rzesz należy pamię­tać o jed­nym – stra­te­gia mar­ke­tingu musi być two­rzona indy­wi­du­al­nie dla każ­dej firmy. Powinna być kre­owana pod kon­kretną firmę i kon­kretną branżę. Stra­te­gie kopiuj-wklej lub nie­prze­my­ślane dzia­ła­nia mogą przy­nieść wię­cej szkody niż pożytku. 

Pod­su­mo­wa­nie 

Mar­ke­ting szep­tany to dobry pomysł, zwłasz­cza jeżeli Twój budżet jest ogra­ni­czony. Ma on bar­dzo dobrą sku­tecz­ność w porów­na­niu do nakła­dów finan­so­wych jakich wymaga. Jeżeli chcesz zain­we­sto­wać we współ­pracę z influ­en­cerami lub zna­nymi autorytetami, pamię­taj o ich roz­waż­nym dobo­rze. Niestety ta opcja wymaga większego zaplecza finansowego.

Mamy nadzieję, że powyższy tekst pomógł Ci w zrozumieniu jak buzz marketing może pomóc w promocji e-commerce. Dobrze zaplanowana strategia marketingu szeptanego na pewno pomoże Ci w promocji Twojej marki, niezależnie od branży w jakiej działasz. 

 

Linkhouse - platforma Content Marketingu i Link Buildingu

ZAŁÓŻ KONTO
Kinga Edwards

Subskrybuj

OTRZYMASZ POWIADOMIENIA O NASZYCH NOWYCH ARTYKUŁACH DROGĄ MAILOWĄ
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A. z siedzibą w Katowicach. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej jako : „RODO” informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A. z siedzibą w Katowicach, , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940617, NIP: 6342871729, REGON: 365310812 (dalej: „Administrator”),
 2. Kontakt bezpośrednio z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w pkt. 1 powyżej adresem Administratora lub pod adresem e-mail:[email protected]
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia kontaktu zainicjowanego przez Ciebie poprzez wysłanie formularza tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zawarcia, wykonania i zakończenia umowy zawartej z Administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy dokonałeś pełnego i prawidłowego zarejestrowania w serwisie Linkhouse,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków finansowych i podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO,
  • prowadzenia działań promocyjnych lub marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, w szczególności kierowania do Ciebie nowych ofert i propozycji współpracy, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem na podstawie Twojej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • utrzymywanie i poprawy funkcjonowania witryny linkhouse.co, za pośrednictwem której wykonywana jest zawarta z Tobą umowa, w tym administrowanie naszą witryną, wykonywanie operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywanie problemów, analizy danych, badań, testów, celów statystycznych i badawczych realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej z Administratorem umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z zawartej umowy oraz przez okres wymagany przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym osobom posiadającym aktywne konto użytkownika Linkhouse, wyłącznie po zalogowaniu i w ograniczonym zakresie, a ponadto podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, w szczególności wszelkim podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, dostawcom usług i narzędzi informatycznych, hostingowych, bankom, dostawcom usług płatniczych, podmiotom zapewniającym usługę prawną, współpracownikom Administratora, przy czym możliwe jest przekazanie danych do państwa trzeciego, w sytuacji gdy, którykolwiek z ww. podmiotów dokonuje przetwarzania danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub w przypadku posiadania właściwych zabezpieczeń, o których informacja może zostać Pani/Panu udostępniona.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolnej, jednak niezbędne dla realizacji zawartej z Tobą umowy cywilnoprawnej, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem niezbędne do otrzymywania materiałów reklamowych i marketingowych – w takiej sytuacji przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, która jest dobrowolna i w każdym momencie może być przez Ciebie wycofana.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.