Kosme­tyki to jedne z tych pro­duk­tów, które kupu­jemy zmy­słami. Patrzymy na nie i wyobra­żamy sobie jak ubo­gacą nasz maki­jaż czy też pie­lę­gna­cję. Podob­nie jest per­fu­mami, nie kupimy per­fum któ­rych zapach nam się nie spodoba. Mar­ke­ting tego typu pro­duk­tów musi róż­nić się od mar­ke­tingu np. branży meblar­skiej. Zwłasz­cza jeśli cho­dzi o con­tent mar­ke­ting. Jeżeli chcesz się dowie­dzieć jak two­rzyć con­tent w branży kosme­tycz­nej, który pobu­dzi zmy­sły odbiorcy, czy­taj dalej!

Sensualizm czyli stwórz historię wpływającą na zmysły

Jak prze­czy­ta­łeś powy­żej, zmy­sły odgry­wają dużą rolę przy zaku­pie kosme­ty­ków. Warto to wyko­rzy­stać two­rząc con­tent. Codzienne życie, sprawy z któ­rymi mie­rzy się każdy z nas to wręcz ide­alny plan na sto­ry­tel­ling. Jed­nak pamię­taj żeby nie prze­sa­dzić. Baśniowy motyw się tu raczej nie spraw­dzi. Swo­bodna nar­ra­cja oraz przed­sta­wie­nie kosme­tyku jako reme­dium lub boha­tera który wybawi odbior­ców od codzien­nych pro­ble­mów z któ­rymi się mie­rzą. Oto prze­pis na suk­ces. Przy­kład? Szam­pon prze­ciw­łu­pie­żowy, który niczym super­bo­ha­ter uwolni od nawra­ca­ją­cego łupieżu i poczu­cia wstydu z powodu bia­łych śla­dów na ciem­nych ubra­niach. Pro­ste, ale jak sku­teczne!

Con­tent jest nie­zwy­kle ważny przy zaku­pach przez Inter­net. Klienci lubią testo­wać kosme­tyki na wła­snej skó­rze. Pod­czas zaku­pów online są pozba­wieni tej moż­li­wo­ści. Dla­tego to wła­śnie wszel­kie publi­ka­cje od blog postów po opisy pro­duk­tów powinny zadzia­łać na ich zmy­sły i wyobraź­nię. Im lepiej zadzia­łają tym więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo, że klient dokona zakupu.

Pokaż produkty w akcji 

Jeśli two­rzysz blog posta o kon­kret­nych produktach lub piszesz con­tent na social media, dodaj do tek­stu zdję­cie z „życia wzięte”. Stoc­kowe gra­fiki może są ładne i este­tyczne ale to wła­śnie te praw­dziwe zdjęcia dodają war­to­ści opu­bli­ko­wa­nym tre­ściom. Czemu? Sta­no­wią spo­łeczny dowód słusz­no­ści. Udo­wad­niają, że pro­dukty są uży­wane przez „zwy­kłych ludzi”, poka­zują, że te pro­dukty to nie tylko rekla­mo­wane w sieci nowo­ści, ale także praw­dziwe kosme­tyki któ­rych uży­wają praw­dziwi ludzi i które naprawdę dzia­łają. Bar­dzo dobrym pomy­słem jest User Gene­ra­ted Con­tent. To jesz­cze bar­dziej podnie­sie war­tość i jesz­cze bar­dziej przy­bliży odbiorcę do pro­duk­tów. Nic tak nie nakłoni do kupna jak zdjęcie innego użytkownika. W przy­padku szmi­nek gdy odbiorca zoba­czy taki con­tent w gło­wie poja­wia się myśl: Skoro tej pomadki używa dziew­czyna taka jak ja (nie piękna modelka czy influ­en­cerka) i wygląda w niej obłęd­nie to ja też chcę mieć tą pomadkę! 

Dobierz content do odbiorców 

Two­rząc con­tent skup się nie tylko na tym jak opi­sać kon­kretny pro­dukt, ale także do kogo skie­ro­wany będzie tekst który piszesz. Po pierw­sze – język. Jeżeli two­rzysz post, o kosme­ty­kach dla nasto­la­tek, oficjalny i gór­no­lotny język się nie spraw­dzi. Tekst musi brzmieć pro­sto, tak jakby dziew­czyny roz­ma­wiały ze swoją rówieśniczką. Nato­miast jeśli two­rzysz tre­ści, o kosme­ty­kach pie­lę­gna­cyj­nych dla Pań 60+ nawią­za­nia to cele­bry­tów czy też zbyt zbyt swo­bodny język odstra­szą czy­tel­niczki. Tekst musi mieć pro­fe­sjo­nal­nych, ale też nie­zbyt ofi­cjalny wydźwięk. Należy zna­leźć złoty śro­dek.

W branży kosmetycznej bar­dzo czę­sto spo­ty­kane są tek­sty kie­ro­wane tylko do kobiet. Oczy­wi­ście są pro­dukty, któ­re przeznaczone są dla nich, jed­nak warto pamię­tać, że coraz wię­cej męż­czyzn korzy­sta z pro­duk­tów do maki­jażu czy też kosme­ty­ków pie­lę­gna­cyj­nych. Nie należy ich pomi­jać w komu­ni­ka­cji. Dobrym podej­ściem jest także zało­że­nie, że męż­czyzna może chcieć kupić dany pro­dukt swo­jej kobie­cie. Wtedy, czy­tając dany tekst będzie czuł się nie­swojo gdy wszyst­kie cza­sow­niki będa miały formę żeń­ską. W okolicach Świąt Bożego Naro­dze­nia czy Walen­ty­nek warto napi­sać tekst pro­mu­jący krem dla kobiet ale skie­ro­wany do Panów.

Content Marketing First 

Jest to zasada, którą bar­dzo dobrze wykorzy­stała zało­ży­cielka zna­nej na całym świe­cie marki kosme­tycz­nej Glos­sier. Polega ona na uprzednim zainteresowaniu klientów contentem a następnie zaprezentowaniu im produktów/usług. Por­tal „Into The Gloss” powstał przed pre­mierą samej marki Glos­sier i zdo­był wielu fanów. Dzięki temu gdy pro­dukty poja­wiły się na por­talu, dotarły tym samym do ogrom­nej grupy czy­tel­ni­ków „Into The Gloss”. Obec­nie pro­dukty Glos­sier regu­lar­nie poja­wiają się na stro­nie nie tylko jako główni boha­te­ro­wie tek­stów ale także jako pro­dukty, z któ­rych korzy­stają goście gosz­czący w wywia­dach, pro­dukty uży­wane pod­czas sesji zdję­cio­wych itp. Podob­nie było z Insta­gra­mem, zanim marka zaczęła publi­ko­wać tre­ści komer­cyjne na kon­cie @glos­sier poja­wiło się tam ponad sto wpi­sów two­rzących estetyczną tablicę inspi­ra­cyjną, odzwier­cie­dla­jącą ducha marki. W momen­cie pre­miery kosme­ty­ków konto obser­wo­wało kil­ka­na­ście tysięcy Insta­gra­mo­wi­czów. Obec­nie jest to bli­sko trzy miliony osób. Takie podejście popłaca i to jak widzisz bardzo dobrze.

Artykuły sponsorowane

Gdy pada hasło content większość z nas myśli o tekstach lub artykułach. Artykuły sponsorowane mogą bardzo pomóc w rozpoznawalności Twojej marki. To bardzo dobra szansa na zwiększenie jej widoczności w Google, a co za tym na większy ruch na Twojej stronie. W Linkhouse dostępnych jest ponad 1500 miejsc z kategorii moda, uroda, kosmetyki i kobieta gdzie możesz zamieścić swoje artykuły o tematyce beauty. 

Podsumowanie

Nie tylko podej­ście Con­tent Mar­ke­ting First jest opła­calne. Każ­dego rodzaju tre­ści, publi­ko­wane z roz­wagą i odpo­wied­nią dba­ło­ścią o szcze­góły przy­niosą efekty. Dbając o formę przekazu oraz odpowiednią grupę docelową na pewno szybko odkryjesz potencjał content marketingu. Jesteśmy pewni, że kierując się powyż­szymi wska­zów­kami stwo­rzysz wyso­kiej jako­ści con­tent, który pod­bije branżę kosme­tyczną.

 

Linkhouse - platforma Content Marketingu i Link Buildingu

ZAŁÓŻ KONTO
Kinga Edwards

Subskrybuj

OTRZYMASZ POWIADOMIENIA O NASZYCH NOWYCH ARTYKUŁACH DROGĄ MAILOWĄ
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A. z siedzibą w Katowicach. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej jako : „RODO” informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A. z siedzibą w Katowicach, , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940617, NIP: 6342871729, REGON: 365310812 (dalej: „Administrator”),
 2. Kontakt bezpośrednio z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w pkt. 1 powyżej adresem Administratora lub pod adresem e-mail:[email protected]
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia kontaktu zainicjowanego przez Ciebie poprzez wysłanie formularza tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zawarcia, wykonania i zakończenia umowy zawartej z Administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy dokonałeś pełnego i prawidłowego zarejestrowania w serwisie Linkhouse,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków finansowych i podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO,
  • prowadzenia działań promocyjnych lub marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, w szczególności kierowania do Ciebie nowych ofert i propozycji współpracy, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem na podstawie Twojej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • utrzymywanie i poprawy funkcjonowania witryny linkhouse.co, za pośrednictwem której wykonywana jest zawarta z Tobą umowa, w tym administrowanie naszą witryną, wykonywanie operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywanie problemów, analizy danych, badań, testów, celów statystycznych i badawczych realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej z Administratorem umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z zawartej umowy oraz przez okres wymagany przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym osobom posiadającym aktywne konto użytkownika Linkhouse, wyłącznie po zalogowaniu i w ograniczonym zakresie, a ponadto podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, w szczególności wszelkim podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, dostawcom usług i narzędzi informatycznych, hostingowych, bankom, dostawcom usług płatniczych, podmiotom zapewniającym usługę prawną, współpracownikom Administratora, przy czym możliwe jest przekazanie danych do państwa trzeciego, w sytuacji gdy, którykolwiek z ww. podmiotów dokonuje przetwarzania danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub w przypadku posiadania właściwych zabezpieczeń, o których informacja może zostać Pani/Panu udostępniona.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolnej, jednak niezbędne dla realizacji zawartej z Tobą umowy cywilnoprawnej, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem niezbędne do otrzymywania materiałów reklamowych i marketingowych – w takiej sytuacji przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, która jest dobrowolna i w każdym momencie może być przez Ciebie wycofana.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.