Obec­nie więk­szość dzia­łań prze­nosi się do Inter­netu. Dla­tego wiele branż musi zacząć myśleć o digi­talu jak o szan­sie, nie o zagro­że­niu. Nawet branża PR odczuwa skutki powszech­nej cyfry­za­cji. Dla­tego coraz wię­cej PR-owców zaczyna myśleć pod kątem SEO. Ważne, aby wszyst­kie pro­wa­dzone dzia­ła­nia się uzu­peł­niały. Sły­sza­łeś kie­dyś o SEO PR? To wła­śnie kwin­te­sen­cja tej symbiozy. 

Zarówno w PR jak i SEO są ważne w con­tent mar­ke­tingu. W obu z nich to treść odgrywa klu­czową rolę. Musi być wia­ry­godna i uni­kalna. Dzięki temu Twoja marka sta­nie się roz­po­zna­walna, co przy­czyni się do większego zaufa­nia odbior­ców. A to z kolei skut­kuje lep­szym pozy­cjo­no­wa­niem w Google. I tu PR w zasa­dzie robi się sam. Dobre pozy­cjo­no­wa­nie Two­jej strony to jedna z lepszych reko­men­da­cji, jaką użyt­kow­nicy mogą dostać. Brzmi dobrze, prawda? 

W tym tek­ście znaj­dziesz pod­po­wie­dzi, co zro­bić aby dzia­ła­nia SEO wspo­mo­gły PR. Jeżeli zasta­na­wiasz się od czego zacząć jesteś w dobrym miej­scu!

Notki pra­sowe – uni­kalne tre­ści pod SEO

Notatki pra­sowe pisane na różne strony nie powinny być kopio­wa­nie 1:1. Każda z nich powinna być wyjąt­kowa i się wyróż­niać. W tym może pomóc Ci SEO. Opty­ma­li­za­cja tre­ści pomoże wybić się tre­ści w wyszu­ki­warce. Twórz tre­ści wła­śnie zgod­nie z algo­ryt­mem a gwa­ran­tu­jemy Ci, że każda notatka która wyj­dzie spod Two­jej ręki będzie uni­ka­towa i dobrze kli­kalna! 

Rela­cje z mediami także prze­szły do Inter­netu 

Kon­takt z dzien­ni­ka­rzami jest bar­dzo ważny w pracy PR – owca. Teraz więk­szość dzien­ni­ka­rzy korzy­sta z takich dobroci jak Google Alerts i polega na tre­ściach przez nie dostar­cza­nych. To bar­dzo pro­sty przy­kład na to jak SEO może wspo­móc PR marki. Im lepsze pozycjonowanie Twojej strony tym lep­sze wra­że­nie wywrzesz na dzien­ni­ka­rzach. Jak widzisz, nawet nie kon­tak­tu­jąc się bez­po­śred­nio z  prasą możesz wspo­móc swój image. 

Nega­tywne opi­nie – co z nimi zro­bić?

Pozo­sta­jąc w tema­tyce ima­ge’u – nega­tywna opi­nia, poka­zu­jąca się w Google. Zda­rza się nawet najlep­szym, jed­nak warto zadbać by te pozy­tywne przy­kryły tę nega­tywną. Tu z pomocą przy­cho­dzi kam­pa­nia depozy­cjo­no­wa­nia nie­przy­chyl­nych tre­ści. Polega na publi­ko­wa­niu mate­ria­łów, które mają szansę na poja­wie­nie się na pierw­szej stro­nie w Google. W ten spo­sób nega­tywna opi­nia uto­nie w pozy­tywnych tre­ściach o Two­jej marce. 

Lin­ko­wa­nie – pod­stawy SEO

Dobra pozy­cja w wyszu­ki­warce to pod­stawa dobrego ima­ge’u, o tym już wspo­mi­na­li­śmy. Podlin­ko­wa­nie Two­jej strony we fra­zie bar­dzo wpływa na wyniki pozy­cjo­no­wa­nie Google. Wykorzy­sta­nie linku dofol­low wpływa na popu­lar­ność Two­jej strony a to z kolei sygnał dla robo­tów Google, że Twoja strona jest godna zaufa­nia. Poza lin­kami dofol­low warto także. Warto także zadbać o linki nofol­low. Posia­da­nie lin­ków na stro­nie o sła­bej jako­ści nie podnie­sie Two­jej pozy­cji w wyszu­ki­warce, ale będzie bar­dziej wia­ry­godne dla Google. A im bar­dziej wia­ry­god­nie tym mniej pro­ble­mów z pozy­cjo­no­wa­niem. 

Pozy­cjo­no­wa­nie na kon­tekst 

Więk­szość z nas wpi­suje do wyszu­ki­warki, pro­ste i krót­kie hasła. Dla­tego warto pozy­cjo­no­wać się na kon­tekst. Bar­dzo uży­teczne może być zna­le­zie­nie dla sie­bie popu­lar­nego obszaru w Google i to wła­śnie na niego się ukie­run­ko­wać. Pamię­taj, że im bar­dziej ogólne hasło tym wię­cej osób go szuka. Warto sku­pić się na takich hasłach, które dopiero zyskują popu­lar­ność. Przy ponad­cza­so­wych hitach wyszu­ki­wa­rek kon­ku­ren­cja będzie duża i możesz się nie prze­bić. 

Blog bran­żowy 

Pro­wa­dze­nie bloga bran­żo­wego może bar­dzo pozy­tyw­nie wpły­nąć na Twoje pozy­cjo­no­wa­nie w wyszu­ki­warce. Oczy­wi­ście pod warun­kiem, że i tu zadbasz o odpo­wied­nią optymalizację tekstów. Pamię­taj, aby tre­ści były uży­teczne i cie­kawe dla użyt­kow­ni­ków. Dzięki temu zdo­bę­dziesz nie tylko dobrą pozy­cję w Google, ale także zaufa­nie czy­tel­ni­ków. A wia­domo, że nic nie popra­wia lepiej PR firmy niż dobra opi­nia wśród użyt­kow­ni­ków. Zwłasz­cza jeśli się nią ze sobą dzielą. 

Pod­su­mo­wa­nie

Wszyst­kie powyż­sze pomy­sły poka­zują jak SEO w dość łatwy spo­sób może wspo­móc PR. Jak widzisz więk­szość z nich opiera się na umie­jęt­nym pozy­cjo­no­wa­niu oraz zało­że­niu że to wła­śnie dobra pozy­cja w wyszu­ki­warce jest naj­więk­szym wspar­ciem dla PR. Decy­du­jąc się na powyż­sze dzia­ła­nia lepiej powie­rzyć je komuś kto zna SEO od pod­szewki, lub wykorzystać narzędzia, które pomagają automatyzować wybrane procesy. 

 

Linkhouse - platforma Content Marketingu i Link Buildingu

ZAŁÓŻ KONTO

Subskrybuj

OTRZYMASZ POWIADOMIENIA O NASZYCH NOWYCH ARTYKUŁACH DROGĄ MAILOWĄ
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. - Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe: adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest Grupa KBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach przy Al. Wojciecha Korfantego 2 lok. 840, [email protected] Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się z newslettera lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania w ten sposób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.