Tematyka związana z rodzicielstwem coraz większym szturmem zdobywa Internet. Młodzi rodzice ciągle poszukują informacji, które pomogą im jak najlepiej wychować oraz zadowolić ich pociechy. Nic w tym dziwnego, dla większość z nas Internet to pierwsze źródło informacji do jakiego sięgamy aby rozwiać swoje wątpliwości z dowolnej dziedziny.

Czym jest branża parentingowa?

Branża parentingowa rozwija się w Internecie bardzo prężnie. W jej skład wchodzą portale parentingowe, fora dyskusyjne, sklepy internetowe, blogi parentingowe prowadzone przez rodziców oraz portale i blogi specjalistyczne. We wszystkich tych miejscach można znaleźć wiele porad ale także pytań i obaw przyszłych i obecnych rodziców, którymi dzielą się z innymi użytkownikami. Jeśli zastanawiasz się jak content marketing może pomóc w promocji Twojej marki w tej branży, jesteś w dobrym miejscu. Podpowiadamy, jakie treści zdobędą serca rodziców.

Odpowiednie treści dla różnych typów rodziców

Jakiś czas temu na zle­ce­nie Grupy On Board King Kong powstał raport, w któ­rym okre­ślono pięć typów rodzi­ców, któ­rzy robią zakupy dla swo­ich dzieci. Naj­bar­dziej liczną grupą są rodzice nale­żący do typu Slow Rodzic, któ­rzy się­gają po pro­dukty wyko­nane z jak naj­więk­szą sta­ran­no­ścią i dba­ło­ścią o każdy szcze­gół. Następny typ to Pilny Rodzic a kolejny – Rodzic New Tech. Dwa ostat­nie typy rodzi­ców to Rodzic Mini­ma­li­styczny i Rodzic Nie­za­leżny. Powyż­sza kla­sy­fi­ka­cja poka­zuje, że dla współczesnych matek i ojców ważne są takie war­to­ści jak edu­ka­cja, eko­lo­gicz­ność pro­duk­tów, ich natu­ral­ność i pro­stota. Część z nich inte­re­sują także nowinki tech­no­lo­giczne. Dla­czego wspo­mi­namy o tym rapor­cie? Ponie­waż tre­ści powinny być odpo­wied­nio dobrane w zależ­no­ści od tego, do któ­rego z powyż­szych typów rodzi­ców kie­ru­jesz tre­ści. Jeśli w Two­jej gru­pie doce­lo­wej domi­nują rodzice sku­pia­jący się na kwe­stii eko­lo­gii warto sfo­ku­so­wać się wła­śnie na tych aspek­tach. Nie tylko pod­czas kre­owa­nia con­tentu na social media czy bloga ale także pod­czas two­rze­nia opisu pro­duktu. Ana­liza powyż­szego raportu może uła­twić two­rze­nie kam­pa­nii con­tent mar­ke­tin­go­wej – jest to pod­po­wiedź, które aspekty pro­duk­tów warto pod­kre­ślić a o któ­rych lepiej nie wspo­mi­nać.

Dialog to podstawa

Two­rząc con­tent w branży paren­tin­go­wej trzeba być świa­do­mym, że jego odbiorcy bar­dzo czę­sto czują się zagu­bieni i szu­kają odpo­wie­dzi na mno­żące się pyta­nia. Opie­ra­jąc con­tent na dia­logu stwo­rzysz swo­jego rodzaju safe space dla rodzi­ców, któ­rzy tego potrze­bują. Pytaj i słu­chaj odpo­wie­dzi. Nie ma do tego lep­szego miej­sca niż social media. Wystar­czy, że udo­stęp­nisz post z zapy­ta­niem skie­ro­wa­nym do rodzi­ców np. „O czym naj­chęt­niej prze­czy­ta­li­by­ście w tym tygo­dniu na blogu? lub „Z czym mie­li­ście naj­więk­szy pro­blem posy­ła­jąc dziecko do żłobka?” Uwierz nam, że liczba odpo­wie­dzi zapewni Ci pomy­sły na con­tent na naj­bliż­szy czas. Rodzice są bar­dzo aktywni w kwe­stiach paren­tin­go­wych i mogą być nie­skoń­czo­nym źró­dłem inspi­ra­cji con­tent mar­ke­tin­go­wych wła­śnie w tej branży.

Edukacja plus zabawa

To połą­cze­nie jest ważne nie tylko dla dzieci. Tre­ści uży­teczne dla rodzi­ców pole­gają na uła­twia­niu im codzien­nego życia, roz­wią­zy­wa­niu codzien­nych pro­blemów z któ­rymi muszą się mie­rzyć. Ważne są też tre­ści roz­ryw­kowe. Kon­kursy czy cie­ka­wostki, które zain­te­re­sują odbior­ców i ode­rwą ich na chwilę od codzien­nych tru­dów rodzi­ciel­stwa to con­tent, który na pewno doce­nią. Ważne by w tre­ściach, które publi­ku­jesz zacho­wać rów­no­wagę. Sku­pie­nie się tylko na tre­ściach edu­ka­cyj­nych sprawi, że przy­tło­czysz rodzi­ców a niektó­rzy z nich mogą nawet poczuć się znie­chę­ceni i zre­zy­gno­wać z wizyt na Twoim blogu. Sama roz­rywka także potrafi zmę­czyć. Złoty śro­dek to pod­stawa dzia­łań con­tentowych.

Bądź zapamiętany

Każda marka chce zostać w pamięci kon­su­men­tów jak naj­dłu­żej. Jed­nak od początku – ważne jest aby w ogóle zaist­niała w świa­do­mo­ści klien­tów. Jak to zro­bić? Wyko­rzy­staj w tym celu wła­sne social media, blog posty ale także tre­ści spon­so­ro­wane. Arty­kuły tego typu to dosko­nałe roz­wią­za­nie aby Twoja marka stała się bar­dziej widoczna w wyszu­ki­warce Google. Im bar­dziej jest widoczna, tym wię­cej rodzi­ców wie o jej ist­nie­niu. Czyż nie to cho­dziło? Jeśli zasta­na­wiasz jak wybrać odpo­wied­nie miej­sce na swoje arty­kuły, odwiedź Linkhouse. Ogromna baza stron i copywriterów pomoże Ci dokonać odpowiedniego wyboru.

Podsumowanie

Branża paren­tin­gowa to bar­dzo spe­cy­ficzna branża. Con­tent mar­ke­ting może oka­zać się bar­dzo pomocny pod warun­kiem, że będziesz uważny i będziesz słu­chał swo­ich odbior­ców. Rodzice w sieci są bar­dzo aktywni i respon­sywni, warto z tego korzy­stać. Im bar­dziej dopa­so­wane tre­ści tym więk­sze korzy­ści dla Two­jego biznesu.

Linkhouse - platforma Content Marketingu i Link Buildingu

ZAŁÓŻ KONTO

Subskrybuj

OTRZYMASZ POWIADOMIENIA O NASZYCH NOWYCH ARTYKUŁACH DROGĄ MAILOWĄ
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. - Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe: adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest Grupa KBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach przy Al. Wojciecha Korfantego 2 lok. 840, [email protected] Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się z newslettera lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania w ten sposób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.