Jak zmniejszyć bounce rate w Twoim sklepie

Jak zmniejszyć bounce rate w Twoim sklepie

Kon­ku­ren­cja w Inter­ne­cie jest coraz bar­dziej zawzięta. Nie­za­leż­nie od tego czy patrzymy na pol­ski czy glo­balny rynek, fir­mom coraz cię­żej przy­cią­gnąć uwagę użyt­kow­ni­ków a jesz­cze trud­niej jest ją utrzy­mać. I tu poja­wia się zagad­nie­nie bounce...